Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

Ügyleírás

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatása.

Szükséges okiratok

A kérelemhez csatolni kell:

 • a kérelmező, valamint a kérelmező családja jövedelméről szóló igazolás
 • 18 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyáról kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás
 • elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az eltemettetésről gondoskodó kérelmező nevére kiállított 60 napnál nem régebbi számla eredetivel megegyező hiteles másolati példánya és a halotti anyakönyvi kivonat eredetivel megegyező hiteles másolati példánya
 • keresőképtelenség esetén a keresőképtelenséget alátámasztó 15 napnál nem régebbi orvosi vagy kórházi igazolás
 • gyógyszerköltséghez kért támogatás esetén a gyógyszerköltséget tanúsító 30 napnál nem régebbi háziorvosi igazolás
 • munkaviszony megszűnése esetén a munkáltató által kiállított, a munkaviszony megszüntetését igazoló iratok
 • munkanélküliség esetén a munkaügyi központ igazolása arról, hogy a munkanélküli személy a munkaügyi központtal együttműködik-e
 • elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készített kimutatás
 • várandós anya részére nyújtott támogatás esetén a terhesgondozásról szóló igazolás
 • a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás esetén a gyámhivatal határozatát a kapcsolattartás szabályozásáról
 • gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermekelhelyezésről szóló szülői egyezségről kiállított irat jogerős példánya
 • minden olyan egyéb okirat, amely igazolja a kérelem indokolásában szereplő létfenntartási gondot, illetve létfenntartász veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet
Ügyintéző:

dr. Bugyi Katalin
ügyfélfogadási időben

Ügyintézés díja: Költség- és illetékmentes
Ügyintézési határidő: 21 nap
Alkalmazott jogszabályok:
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
 • A Képviselő-testület helyi rendelete a rendkívüli települési támogatásról.
Kapcsolódó dokumentumok:

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén

Egyéb információk:

Jogosultság feltételei:

 • Időszakosan fellépő vagy tartósan fennálló létfenntartási gond
 • betegség miatt jelentkező, nem várt többletkiadás
 • iskoláztatás miatt jelentkező, nem várt többletkiadás
 • a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása miatt jelentkező, nem várt többletkiadás
 • a gyermek fogadásának előkészítése miatt jelentkező, nem várt többletkiadás
 • a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás miatt jelentkező, nem várt többletkiadás
 • a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt jelentkező, nem várt többletkiadás
 • a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségkérés
 • A családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át, amely 2018. évben 42.750,- Ft.
 • Egyedül élő esetén a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át, amely 2018. évben 57.000,- Ft.
 • Elemi kár elhárítása, vagy elemi kár helyreállítása esetén rendkívüli települési támogatásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.