Önkormányzat

Jogi tudnivalók az önkormányzatrólNap mint nap találkozunk az önkormányzat fogalmával, azonban sokan nem tudjuk, hogy mit is takar ez valójában.

Az önkormányzás fogalma a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott helyi közösség függetlenül működik, és saját ügyeiben önálló döntési jogosultsággal rendelkezik. A helyi önkormányzatok esetében a fent említetteken túl ez abban nyilvánul meg, hogy a kormány csak ellenőrzési jogkört gyakorolhat felettük. Helyi közügyet csak kivételesen és csak törvény utalhat más szervezet feladat és határkörébe.

Besnyő Község Önkormányzata - mint általában az összes települési önkormányzatok - az alábbi személyekből és szervezetekből áll:

  • Polgármester: Feladata a képviselő-testülettel közösen az adott település irányítása. Meghatározza a hivatal feladatait, előkészíti és végrehajtja a döntéseket. Megszervezi az önkormányzat munkarendjét. Községünk polgármestere 2007 óta Fejes Zsuzsanna.
  • Alpolgármester: Feladata a polgármester helyettesítése, munkájának segítése. Az alpolgármestert a polgármester javaslatára a képviselő-testület választja titkos szavazással. Besnyőn jelenleg Nagyné Farcalasz Vasziliki tölti be ezt a posztot.
  • Képviselő-testület: Feladatköre szerteágazó. Az önkormányzati ügyek szabályozása (rendeletalkotás), a helyi adófajták és annak mértékének meghatározása, az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlása is a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A 2019-es választás óta 6 fővel működik a testület, jelenlegi tagjai: Andrási József, Papp-Lukács Jolán, Kovács Péter, Nagyné Farcalasz Vasziliki, Petkes András és Sólyom Balázs.
  • Bizottságok: Közreműködnek az önkormányzati feladatok megvalósításában. Különösen jelentős szerepük a döntés előkészítésben, a döntések végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében. Tagjaik nagyrészt a képviselő testület tagjai, de lehetnek tagjai nem képviselők is. Községünkben a 2010-es törvényi változások értelmében csökkent a képviselő-testület taglétszáma, így csak az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-kezelői bizottság működik állandó szervként. Emellett - szükség esetén - eseti bizottságokat állítanak fel a képviselők.
  • Jegyző: a polgármesteri hivatal közigazgatási vezetője. Községünk jegyzője 2015. január 1. óta az Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori jegyzője. A jegyzői feladatokat Sáfár Gabriella látja el. A Besnyői Kirendeltség vezetője dr. Bugyi Katalin.

Az önkormányzat feladatai:

Besnyő Község ÖnkormányzataA helyi önkormányzat a törvények keretei között, saját felelősségére, önállóan szabályozza és igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Az önkormányzat a közügyek intézése során kötelező és önként vállalt feladatokat lát el. A kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás minden önkormányzat kötelessége, nagyságától, teherbíró képességétől függetlenül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy a lakosok hozzájussanak a törvényben felsorolt szolgáltatásokhoz.

A kötelezően ellátandó feladatokat az alábbi csoportokba sorolhatjuk:

  • a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása: Besnyőn az önkormányzat költségvetése nem tesz lehetővé nagy mértékű fejlesztéseket. A beruházások nagyrészt pályázati forrásból valósulhatnak meg. A képviselő-testület és a hivatal dolgozói folyamatosan dolgoznak újabb források elnyerésén, így közúthálózatunkat is csak ilyen támogatások segítségével lesz lehetőségünk felújítani. Szerencsések vagyunk, hogy gyermekorvos, háziorvos, fogorvos és védőnő is elérhető községünkben. Az Adonyi Központi Ügyeletnek köszönhetően érhető el az ügyeleti szolgáltatás.
  • szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtése: talán ez a legnehezebb feladat, de megfelelő, szigorú gazdálkodással, odafigyeléssel, együttműködéssel megvalósítható az intézmények fenntartása, működtetése. Az önkormányzat a saját költségvetéséből és dolgozói által garantálja a feladatok ellátását.

A kötelező feladatokon túl természetesen Besnyő Község Önkormányzata is számos olyan feladatokat vállal, amelyek ellátása nem tartozik kizárólagosan hatáskörébe. Gondoljunk csak a rendezvényekre (falunap, szüreti felvonulás), az iskolai, óvodai étkezésbe való nagy mértékű közreműködésre, a 65 felettieknek juttatott karácsonyi támogatásra, a játszótér megvalósítására vagy a helyi civilek talán példa nélküli mértékű támogatására.