Pöttömsziget Óvoda

Szórólap letöltése a besnyői Pöttömsziget Óvodáról

ovi1Cím: 2456 Besnyő, Kultúr köz 1.
Telefon: 25/22-20-20

Óvodánk 1964-ben, két csoporttal kezdte meg működését, majd a gyermeklétszám növekedése miatt még egy csoporttal bővült az intézmény 1975. szeptember elsejétől. Jelenleg is háromcsoportos az óvoda, a férőhelyek száma 75. Az alapítás óta mind a személyi, mind a tárgyi feltételek rengeteget fejlődtek.

Személyi feltételek:

Az intézményben öt főiskolai végzettséggel rendelkező óvodapedagógus látja el a nevelő-oktató munkát, három szakképzett dajka néni és egy részfoglalkozású technikai dolgozó segítségével. Egy óvodapedagógus gyógytestnevelői és tanítói diplomával, egy pedig fejlesztőpedagógus szakképesítéssel is rendelkezik. Heti rendszerességgel foglalkozik logopédus a gyermekekkel.

ovi2

Az évek során jól összekovácsolódott, együtt dolgozó óvodai közösség alakult ki. Továbbra is a jó munkahelyi légkörben, jó szakmai színvonalon folyó nevelőmunkát tartjuk fontosnak óvodánkban, ahol a gyermekek jól érzik magukat, sokoldalú fejlesztésüket jól képzett szakemberek végzik.

Tárgyi feltételek:

Intézményünk felszereltsége jónak mondható, az oktatáshoz szükséges eszközök az óvodapedagógusok rendelkezésére állnak. A csoportszobák esztétikusak, ami elsősorban kreatív óvodapedagógusainknak  köszönhető. Óvodánk épületét, udvarát, berendezéseit úgy alakítottuk ki, hogy azok gyermekeink biztonságát, kényelmét, jó közérzetét szolgálják. A játékokat és eszközöket nagyrészt a költségvetésben meghatározott összegből szereztük be.

ovi3Az Önkormányzat az utóbbi években minden pályázati lehetőséget megragadott az óvoda fejlesztésére. 2008-2009-ben pályázati támogatásból valósult meg az óvoda tetőfelújítása, külső nyílászáróinak cseréje és az épület bejáratának akadálymentesítése. Új padokat, szemetes edényeket, virágtartókat és virágokat kapott az intézmény, informatikai eszközök beszerzése valósulhatott meg. Bútorokat, szőnyegeket, televíziókat, hordozható magnetofont, mini hifit, fejlesztő játékokat, udvari játékot, homokozótakarót is kaptunk, de a néhány éve kiépített térfigyelő rendszernek az óvoda is részét képezi.

Az elmúlt években több ízben is jótékonysági bált szerveztünk a szülők segítségével, szponzorok, helyi vállalkozók támogatásával. A bálok bevétele is hozzájárult, hogy sikerült az udvari játékokat EU-s előírásoknak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező fajátékokra cserélni, továbbá a rendezvény bevételéből több alkalommal kirándulni vittük a gyermekeket, gyermeknapot szerveztünk.

Egyéb foglalkozások:

  ovi4
 • Katolikus hitoktatás (szülői igény alapján, heti egy alkalommal)
 • Angol nyelvoktatás (nagycsoportban)
 • Aerobik oktatás
 • Gyógytestnevelés (gyermekorvosi javaslatra, mindhárom csoportban)
 • Vízhez szoktatás (heti rendszerességgel a kistérségi Tanuszodában)
 • Gyógyúszás (szakorvosi javaslatra)
 • Logopédia
 • Zeneóvoda (középső és nagycsoportban)

Sajátos nevelési igényű gyermekek

Az óvoda alapító okiratának módosításakor az alaptevékenységről szóló fejezetben figyelembe vettük a sajátos nevelési igényű – testi, érzékszervi, enyhe értelmi fogyatékos, autista, beszédfogyatékos – gyermekek integrált óvodai nevelését. Az integráció intézményünk tekintetében azt jelenti, hogy felvállaljuk a beszédben és egyéb módon akadályozott gyermekek nevelését, fejlesztését. A helyi nevelési program alapcélkitűzéseit megerősítve – arra törekszünk, hogy boldog, egészséges lelkű, kiegyensúlyozott, a világ dolgai iránt nyitott, eleven eszű, elevenen mozgó, önállóan kezdeményező kisgyermekeket neveljünk, akik reményeink szerint a mai kor társadalmának alkotóképes, fogékony, problémamegoldásra képes, kreatív fiatal felnőtt tagjaivá válnak.

Kompetencia alapú oktatás

ovi5Az oktatási feltételek javítása érdekében Besnyő község önkormányzata 2008. decemberében pályázatot nyújtott be a kompetencia alapú oktatás bevezetésére. A pályázatnak köszönhetően az önkormányzat 7 millió forintot oktatást segítő eszközökre, szakmai anyagokra és pedagógusaink képzésére fordíthatott és a 2009/2010-es tanévben bevezettük intézményünkben a kompetencia alapú oktatást. A 2010/2011-es tanévtől már mindhárom csoportban a kompetencia alapú oktatás elvei szerint történik a képességfejlesztés. Óvodánk nevelési programjának fejlesztése az óvodai nevelés kompetenciaterületeinek részleges adaptációjával történt.

Alapvető céljaink:

ovi6

 • Az óvodások nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
 • Sokoldalú képességfejlesztéssel biztosítani és elősegíteni a gyermeki személyiség egészének fejlődését.
 • A gyermekekben erős érzelmi kötödés kialakítása a művészetek iránt.
 • Sikerorientált, szívesen kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, problémájukra - aktívan közreműködve - saját megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelése.
 • Mély természetszeretet kialakítása.
 • Ismerkedés a népi kultúrákkal.